Tìm Tướng

step1:Chọn Tướng

Trận:

Tư chất:

step2:Chọn Tướng lên trận

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Nhân vật

Kích hoạt Liên Kết 0

Xem kết quả Làm lại

Liên Kết Tướng

step3:Kết Quả

  • Trận này kích hoạt 0 Liên Kết