Thủy Kính
Lữ Linh Khởi
Bàng Đức

Chu Du

Tôn Sách

Gia Cát Lượng

Triệu Vân

Trương Liêu

Tư Mã Ý

Lữ Bố

Tả Từ

Thủy Kính

Lữ Linh Khởi

Bàng Đức